Top tracks

Ódinnfrom Vikings Chant3:08
Ó Valhallafrom Vikings Chant3:35
Yggdrasillfrom Vikings Chant3:34
Flúgafrom Vikings Chant2:32
Ec Man Iõtnafrom Vikings Chant1:59
Jógafrom Vikings Chant3:34
Enn Átti Loki Fleiri Börnfrom Vikings Chant1:23
Valfreyjudrápafrom Vikings Chant3:06