Top tracks

Za Kausharfrom Tach3:34
Burgat raz Azulifrom Tach1:49
Za Golug Gûrzauronfrom Tach1:22
Rejtharfrom Tach4:12
Za Gothborkfrom Tach4:33
Ziganifrom Tach4:27
Za Hînorfrom Tach4:29
Za Frûmifrom Tach3:05
Za Yagul Gûrzauronfrom Tach0:47
Taposhat za Lumfrom Tach3:37