Khora mp3 Album by Thierry David
1994
  • 13 Tracks
  • 320 kbps
  • 56:08

Tracks

1.Kami Ramallat5:58
2.Dingir-An (Khora I)3:59
3.Ibrim Ba'al4:16
4.Wakan-Aton5:12
5.Dingir-Enki (Khora II)2:26
6.Kiririsha4:44
7.Kudai-Erlik6:00
8.Inanna Ishtar6:50
9.Dingir-Enlil (Khora III)2:05
10.Gaia-Tswana3:49
11.Karusa Kaibe4:44
12.Shugendo El Shamash3:35
13.Dingir-Ea (Khora IV)2:30