Top tracks

Khary Kyigyfrom Aldyn Dashka4:13
Bai-La Mongunfrom Aldyn Dashka2:47
Tozhu Kyzyfrom Aldyn Dashka3:33
Tyva Kyztarfrom Aldyn Dashka3:46
Sambazhyktyn-Yryfrom Aldyn Dashka4:39
Oy Adymfrom Aldyn Dashka3:40
Oi Morozfrom Aldyn Dashka3:41
Aldyn Dashkafrom Aldyn Dashka4:18
Takh-Pakh Chaskhy Tanfrom Aldyn Dashka2:48
Chedi Teifrom Aldyn Dashka4:41